Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 februari 2011

A6-A9: noodzaak voor de Randstad, niet alleen voor Almere en Flevoland!

Almere is inmiddels een kleine dertig jaar oud. Ontworpen om de Randstad te onlasten, is Almere inmiddels de snelst groeiende stad van Nederland met bijna 180.000 inwoners. De jonge stad zal uitgroeien tot de vijfde stad van Nederland, zeker met een groeiopdracht van de rijksoverheid naar wellicht 300.000 tot 400.000 inwoners!

Een groot deel van de Almeerders is voor werk nog altijd aangewezen op het “oude land”. Met name de regio Amsterdam kent veel Almeerse werknemers. Alleen al om die reden lijkt het niet meer dan logisch dat de groeistad vanaf het begin voorzien is van voldoende ontsluitingswegen naar de Randstad. Helaas, het bleef bij één navelstreng: de snelweg A6, die bij Muiderberg samenkomt met de A1 vanuit het Gooi. Dit ondanks plannen voor het doortrekken van A6 naar de A9 – plannen die al eind jaren zestig voor het eerst werden geopperd. Ook het uitblijven van de Markerwaard, hoe terecht ook, gooide roet in het eten voor mogelijke ontsluitingswegen richting Amsterdam. Het bleef bij die ene weg.

Inmiddels zijn de gevolgen van de beperkte ontsluiting van Almere en Flevoland dagelijks zichtbaar: lange files, niet alleen op de A6, maar met name ook op de A1 richting Diemen. De hele Noordvleugel van de Randstad dreigt dicht te slibben – juist ook het Gooi en de regio Amsterdam. En wat te denken van Schiphol? Nu het er alle schijn van heeft dat Schiphol geen zesde baan gaat aanleggen, en voor verdere groei zal gaan uitwijken naar Lelystad, wordt duidelijk dat ook het verkeer tussen Schiphol en Lelystad de druk op de beperkte infrastructuur verder zal doen toenemen.

Vriend en vijand zijn het er over eens dat er iets moet gebeuren aan de beperkte ontsluiting van Flevoland, Almere en de Noordvleugel. Maar het blijft bij die constatering, want de zienswijzen over wát er dan precies moet gebeuren lopen ver uiteen.

D66 Almere is helder: meer asfalt is beslist niet de oplossing die alle andere oplossingen overbodig maakt. Er moet gekozen worden voor een combinatie van maatregelen. Slimme, moderne en milieuvriendelijke maatregelen, waaronder beter openbaar vervoer, flexibelere werktijden, telewerken, en meer werkgelegenheid in de eigen stad. Maar we kiezen ook voor meer wegen – simpelweg omdat die onmisbaar zijn voor voldoende ontsluiting van groeistad Almere. Een mogelijke verdubbeling van het aantal inwoners in de komende decennia kan niet plaatsvinden zonder groei van de uitvalswegen.

Het is voor D66 Almere volstrekt duidelijk dat de keuze voor extra wegen niet betekent dat er zo maar onbeperkt natuur moet worden opgeofferd. Nee, er moet een optimale afweging worden gemaakt, waarbij natuur en economie, mens en natuur, zo goed mogelijk in evenwicht blijven. Waarbij schade beperkt blijft, en waarbij de voordelen opwegen tegen de nadelen.

Deze optimale afweging kan volgens D66 Almere niet tot iets anders leiden dan de keuze voor de aanleg van een tunnelvariant A6-A9. Inmiddels is, onder meer door Rijkswaterstaat, uitvoerig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Uit de onderzoeken blijkt eens te meer dat alle alternatieven meer schade toebrengen aan milieu en economie. Een A6-A9 tunnel is vanuit beide perspectieven de beste keuze:

  • A6-A9 is meest milieuvriendelijk
  • Kortere route dan via A1-A9, dus minder energieverbruik en uitstoot
  • Minder stank en lawaai
  • Tunnel vangt fijnstof uitstekend weg
  • Geen schade voor het Naardermeer, ook niet aan het grondwater
  • Tunnel geeft beste waarborging voor luchtkwaliteit
  • Bestaande infrastructuur hoeft niet langdurig op zijn kop

De alternatieven die door Rijkswaterstaat zijn onderzocht, kunnen geen van allen op tegen de voordelen van een tunnel:

Nulplus-alternatief: geen nieuwe wegen, wel kilometerheffing
Vanuit het “oude land” klinkt met enige regelmaat de oproep om Almeerders maar te laten betalen voor hun gebruik van de snelweg. Het idee erachter is even simpel als naïef: dan pakken die Almeerders vanzelf de trein. Naïef gedacht, omdat het volstrekt helder is dat de ontsluiting (snelweg en OV) zelfs mét een kilometerheffing niet voldoende is. Bovendien is het natuurlijk te zot voor woorden dat de rijksoverheid Almere eerst opdraagt in hoog tempo door te groeien, om vervolgens de inwoners van Almere te laten betalen voor het gebrek aan mobiliteit dat deze groei met zich meebrengt. Tot slot gaan de “oude-landers” te gemakkelijk voorbij aan het voordeel dat zij zelf hebben bij de verdere groei van Almere: die 300.000 tot 400.000 inwoners hoeven in ieder geval geen woning te krijgen in Abcoude, Weesp, Muiden of Naarden. Verdere indikking van de Randstad wordt door de groei van Almere voorkomen! Al met al kan de nulplus-variant met één veeg van de tafel: geen optie!

Stroomlijn-alternatief: uitbreiding capaciteit A1 en A9
Een tweede alternatief gaat ervan uit dat de huidige infrastructuur kan worden uitgebreid. De A1 wordt verbreed, de A9 mogelijk verdiept. Het grote manco aan dit alternatief is dat het, gedurende de capaciteitsuitbreiding, de bestaande infrastructuur voor vele jaren compleet op zijn kop zal zetten. Het verkeer, ook dat vanuit Amersfoort en het Gooi, en dat vanuit Amsterdam en Schiphol, zal nog vaster komen te staan dan nu al het geval is, met veel nadelige gevolgen voor economie en milieu. Ook na de uitbreiding biedt deze variant veel nadelen. De stroomlijnvariant biedt niet de kortste route, en zal daardoor extra energieverbruik en uitstoot van uitlaatgassen opleveren. Tot slot zal de stroomlijnvariant ook veel extra stank, lawaai en fijnstof opleveren voor de inwoners van Gaasperdam. Niet erg aantrekkelijk…

Al met al wordt vanuit de onderzoeken glashelder dat aanleg van de A6-A9 de minste nadelige gevolgen oplevert, zeker als wordt gekozen voor de tunnelvariant. De natuur wordt zoveel mogelijk gespaard, en er wordt een belangrijke stap gezet naar toekomstige mobiliteit in de Noordvleugel van de Randstad. Natuurlijk, in combinatie met heel veel andere maatregelen, die eerder werden genoemd en die D66 Almere als zeer belangrijk beschouwt: beter openbaar vervoer, flexibeler werktijden, telewerken, meer werkgelegenheid in de eigen stad. Maar het is niet of/of, het is en/en. Daarom pleit D66 Almere hartstochtelijk voor aanleg van de A6-A9 tunnel. U toch ook?

Kijk voor meer informatie over de planstudie van Rijkswaterstaat en de verschillende onderzochte varianten op www.schiphol-amsterdam-almere.nl.