Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 juni 2017

De toekomst van onze toekomst; hoe ziet het onderwijs er straks uit?

D66-wethouder René Peeters zet zich al jaren in voor de hervorming van het onderwijs voor kinderen. Met name de samenwerking van kinderopvang, peuterspeelzalen en het basisonderwijs hebben zijn speciale aandacht. En met succes, want zijn roep om verandering wordt door steeds meer mensen over genomen. Zo verscheen maart jongstleden een advies aan het rijk over dit onderwerp waar René heel blij mee was. Een mooi moment om bij onze wethouder op bezoek te gaan voor een interview.

Wat moet er volgens jou anders in het onderwijs voor jonge kinderen?
René: “Op dit moment is het basisonderwijs strikt gescheiden van peuterspeelzalen en kinderopvang. Volgens mij moeten deze organisaties veel meer naar elkaar toegroeien en er moet meer eenheid komen. Eigenlijk hoort dit allemaal onder één leiding te vallen. Kinderen van nul tot vier jaar zijn volop bezig met hun ontwikkeling, maar terwijl het onderwijs wordt gecontroleerd op kwaliteit door de onderwijsinspectie, vallen peuterspeelzalen en de kinderopvang alleen onder de GGD. Kinderen moeten natuurlijk gewoon spelen, maar spelenderwijs pakken zij al enorm veel op. Als dat niet goed gaat kan een kind al met een achterstand op de basisschool beginnen. Dit wil je voorkomen en dat kan volgens mij het beste door al deze activiteiten als een geheel te benaderen.”

In Almere zijn er al scholen waar deze organisaties in een gebouw gevestigd zijn. Is dit zoals je het bedoelt?
René: “Ja en nee. In mijn periode als wethouder voor D66 hebben we verschillende IKC’s kunnen realiseren. IKC is de afkorting van Integraal  Kindcentrum. Dit zijn inderdaad schoolgebouwen waarin ook andere organisaties gevestigd zijn, zoals kinderopvang. Ook hebben we er hier voor gezorgd dat alle peuterspeelzalen zijn opgegaan in de kinderopvang en samenwerken met het onderwijs. Dit wordt ook wel de ‘harmonisatie’ genoemd, in Almere hebben we dit als een van de eersten in het land gerealiseerd trouwens. Ik ben enorm trots op deze ontwikkelingen en je kunt het zien als het begin van wat ik voor ogen heb. Een probleem is dat het nog niet is toegestaan dat de kinderopvang en het onderwijs onder één leiding vallen. Ook de financiering en controle zijn ook nog steeds gescheiden. Dit maakt het ingewikkeld om echt een doorgaande lijn voor de kinderen te creëren.”

Je bent al heel lang bezig met dit onderwerp, ook al voordat je als wethouder aan de gang ging. Kun je daar iets over vertellen?
René: “Ik ben sinds 2004 hiermee bezig. Oorspronkelijk zetten wij ons in voor de zogenaamde brede scholen. De samenwerking tussen de verschillende organisaties blijft hierbij echter te vrijblijvend en willekeurig, vaak afhankelijk van personen. Met kindcentra kun je de kwaliteit veel beter borgen. Als wethouder met een duidelijke koers kan ik meer invloed uitoefenen dan toen ik in het veld zat. Je kunt de verschillende spellers in het veld samen aan tafel uitnodigen.  Ik zit momenteel in de regiegroep Kindcentra 2020 en in de Kopgroep van Wethouders voor Kindcentra. We proberen het idee van kindcentra zoveel mogelijk op de kaart te zetten. En met succes! Je ziet bijvoorbeeld dat steeds meer landelijke politieke partijen er iets over zeggen in hun verkiezingsprogramma en de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, heeft het als een van haar speerpunten opgenomen. Ook is er onlangs een advies uitgekomen waarin onze aanbevelingen terugkomen.

Vertel eens meer over dat advies. Jij was zelf niet betrokken bij de totstandkoming van dat advies, ook al ben je op zoveel vlakken betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van kindcentra?
René: “De minister van sociale zaken en de staatssecretaris van onderwijs hebben de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar hoe de samenwerking tussen de kinderopvang en het onderwijs beter kunnen. Hier is een onderzoekscommissie voor samengesteld. Kindcentra2020 wilde niet meewerken aan dit onderzoek, want het onderzoek mocht zich van de minister en staatssecretaris alleen richten op de mogelijkheden binnen de huidige regelgeving. Wij zijn, zoals eerder gezegd, van mening dat er juist meer mogelijkheden gecreëerd moeten worden dan dat de regels nu toelaten. Almere was wel vertegenwoordigd in de commissie, want Mark Pol, onze Almeerse VVD-wethouder, zat in de onderzoekscommissie. Ik was ontzettend blij verrast toen ik het uiteindelijke rapport las. De commissie concludeert namelijk precies dat wat wij als Kindcentra2020 ook al hadden geconcludeerd; namelijk dat de regels aangepast moeten worden en dat de kosten van invoering beperkt zijn. Het is waardevol dat zij tot deze conclusies zijn gekomen zonder dat wij, de regiegroep, in de onderzoekscommissie zaten.”

Zie ook http://www.kindcentra2020.nl/sites/default/files/files/151217-Visiedocument-Kindcentra-2020.pdf

Dat is steun uit onverwachte hoek! Denk je dat het nu eenvoudiger wordt om de volgende stap te zetten?
René: “Ik denk dat dit onderwerp ook zeker besproken wordt tijdens de coalitieonderhandelingen die momenteel plaats vinden in Den Haag. Dat zou kunnen betekenen dat in 2020 de eerste regels zijn aangepast. Lokaal heb je natuurlijk veel minder invloed op het onderwijs dan landelijke politiek. Wel hoop ik dat de gemeenteraad het college de ruimte geeft om bij de bouw van nieuwe scholen in te spelen op de ontwikkelingen. Ik weet namelijk heel zeker dat de toekomst van ons onderwijs echt ligt bij kindcentra, waarbinnen kinderen zich kunnen ontwikkelen van nul tot twaalf jaar. En waar zij ook het recht hebben om zich te ontwikkelen. Door goed onderwijs, maar ook goede buitenschoolse activiteiten. Zodat zij zich spelenderwijs goed ontwikkelen. ”