Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 juni 2018

D66 trots op groenste coalitieakkoord ooit!

D66 Almere is trots op het gesloten coalitieakkoord. Fractievoorzitter Martine van Bemmel: “Dit is het groenste coalitieakkoord ooit afgesloten in Almere. Daarnaast investeren we flink in werkgelegenheid en komen er op meer scholen conciërges.”

De onderhandelende partijen D66, VVD, PvdA, GroenLinks en CU hebben het coalitieakkoord ‘Liefde voor Almere’ na lang onderhandelen gepresenteerd aan de stad. Vanavond vindt er een inhoudelijk debat plaats over het akkoord. De coalitiepartijen streven naar een coalitieakkoord dat zo breed mogelijk wordt gedragen binnen de raad. De andere fracties zijn daarom nadrukkelijk uitgenodigd om punten in te brengen die eventueel nog toegevoegd worden aan het akkoord.

Goed werk

Een speerpunt van D66 Almere is goed werk. Het D66-uitgangspunt dat iedere Almeerder een kans moet hebben op goed werk, is nadrukkelijk overgenomen in het akkoord. De coalitie zet in op het aantrekken van meer bedrijven en een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Samen met kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, banken en private investeerders werkt het college in de komende tijd aan een plan om de kansen die start-ups en scale-ups bieden voor de Almeerse economie te verzilveren. Vergunningverlening wordt waar mogelijk en nuttig vereenvoudigd. Jaarlijks wordt er een extra bedrag geïnvesteerd om deze ontwikkelingen mogelijk te maken van 1,45 miljoen, oplopend tot 1,9 miljoen in 2022.

Goed onderwijs

Investeren in onderwijs vormt de sleutel tot succes en persoonlijke groei. D66 gaat altijd voor het beste onderwijs en eerlijke kansen. Conciërges helpen de werkdruk voor leraren te verlagen. Ze helpen met klein onderhoud in de scholen, zorgen voor meer sociale veiligheid en zijn een belangrijk aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. D66 is daarom enorm blij met de extra aandacht voor deze sleutelfiguren op scholen. Het college zet zich in de komende periode in om geschikte en gemotiveerde mensen met een uitkering in contact te brengen met scholen en zo, eventueel na een opleidingstraject, meer conciërges aan het werk te krijgen! Daarnaast komt er een actieplan om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst nog voldoende docenten voor de klas hebben staan. Ook wordt er extra geïnvesteerd om kinderen een goede start te kunnen geven.

Goed klimaat

Door de groene opzet van Almere en relatief nieuwe huizen, ziet D66 de kans om van Almere een groene koploper te maken. In het akkoord is de verduurzaming van onze stad een belangrijke opgave. Het college komt met een duurzaamheidsagenda waarin aandacht is voor onder andere energieneutraal en gasloos wonen en leven en het hergebruiken van grondstoffen om zo een afvalloze stad te worden. Er komt een Klimaat Kennis Centrum en een klimaatfonds. Verduurzaming komt natuurlijk terug in alle portefeuilles, maar er is ook een wethouder aangewezen die deze opgave leidt.

Goede financiën

D66 Almere vindt het van groot belang dat de gemeentelijke financiën op orde zijn. Tegelijkertijd wil D66 de inwoners zo min mogelijk belasten en is dus tegen lastenverzwaring. Hier is ook nadrukkelijk aandacht voor in deze coalitie. Tijdens de crisis is er een flink beroep gedaan op de reserves van onze stad. Daarom gaat vijftig procent van alle inkomsten uit de verkoop van grond naar de algemene reserve, om zo weer te sparen voor eventueel slechtere tijden. De hondenbelasting wordt afgeschaft en de tarieven worden enkel met inflatiecorrectie verhoogt. Er wordt onderzocht hoe de afvalstoffenheffing naar beneden kan en er wordt eindelijk een keuze gemaakt over de manier van het berekenen van die heffing: over uiterlijk vier jaar betaalt men een tarief óf naar de hoeveelheid afval óf naar het aantal personen waaruit het huishouden bestaat.

Goed aanbod kunst en cultuur

Een grote stad met een diverse bevolking hoort een breed scala te hebben aan cultuur, sport, uitgaansleven, entertainment, natuurbeleving, recreatie, museale en architecturale hotspots. Het verbindt Almeerders onderling én maakt Almere ook aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te ondernemen of om te bezoeken. Zoals ook verzocht door de culturele sector komt dit college met een meerjarenplan. Er wordt extra geïnvesteerd in het op orde brengen van het bestaande cultuurlandschap. Hierbij wordt het voor Corrosia eindelijk mogelijk gemaakt om hun personeel conform de cao te betalen. D66 is enorm blij dat het Cultuurfonds, vier jaar geleden opgericht na inspanning van onder andere D66, wordt geëvalueerd en vervolgens een plek krijgt binnen het meerjarige cultuurplan.

Dit zijn enkele punten uit het akkoord uitgelicht. Het volledige akkoord vindt u hier.