Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 juni 2018

Reactie fractie D66 Almere op rapport Ombudsman en aftreden Herrema

De fractie van D66 Almere heeft kennis genomen van het rapport van de Ombudsman omtrent de klacht van Almere Deze Week over Tjeerd Herrema. In dit rapport verklaart de Ombudsman ‘dat er weliswaar op onderdelen onzorgvuldig is gehandeld, maar dat van op de persoon van de klager gericht (seksueel) intimiderend en provocerend gedrag niet is gebleken.’ D66 constateert uit het rapport dat de klacht gedeeltelijk ongegrond is verklaard door de Ombudsman. Tegelijkertijd blijft de fractie achter haar eerdere standpunt staan: de positie van de wethouder was door zijn acties en reacties op de gebeurtenissen politiek niet houdbaar. 

Almere Deze Week publiceerde op 12 juni jongstleden een artikel waarin de redactie stelde dat de werkrelatie tussen hen en PvdA-wethouder Herrema ernstig verstoord was geraakt. Aanleiding waren verschillende berichten via Facebookmessenger en een ‘eenzijdig en zeer persoonlijk telefoontje’. Na deze publicatie raakten de gebeurtenissen in een stroomversnelling: na verschillende spoed-overleggen met de coalitiepartners, het stellen van technische vragen over wat er gebeurd was en een zorgvuldige afweging, was de fractie van D66 van mening dat het in het belang van de stad, de wethouder en de coalitie zou zijn als de wethouder het debat niet af zou wachten, maar voor de raadsvergadering op donderdag 14 juni zou opstappen en de eer aan zichzelf zou houden. In de genoemde afweging is niet gekeken naar de inhoud van de berichten, maar enkel naar het handelen van Herrema als reactie op de gebeurtenissen. Op woensdagavond 13 juni bleek dat ook de fracties van de VVD, GroenLinks en de ChristenUnie tot deze conclusie waren gekomen. Uiteindelijk trad Herrema tijdens de raadsvergadering af.

Officiële klacht bij Ombudsman

Naast de publicatie van het artikel diende Almere Deze Week een officiële klacht in bij de burgemeester. Deze klacht was voor de Ombudsman aanleiding om onderzoek te doen. Gistermiddag bracht hij het onderzoeksrapport naar buiten. In dit rapport concludeert hij ‘dat er geen feiten zijn geconstateerd die van dusdanige aard zijn dat naar de mening van de ombudsman een volgende fase van een integriteitsonderzoek aan de orde is.’ Omdat niet is vast te stellen hoe de berichten precies zijn verzonden/tot stand zijn gekomen, onthoudt de Ombudsman zich van een oordeel over de verstuurde berichten, maar de klacht over het telefoontje verklaart de ombudsman ongegrond. Zonder af te willen doen aan de gevoelens van de journalist van Almere Deze Week vinden de fractieleden van D66 Almere het fijn voor Herrema dat de klacht gedeeltelijk ongegrond is verklaard door de Ombudsman en dat (seksueel) intimiderend en provocerend gedrag niet is gebleken uit het onderzoek.

Afwegingen fractie

De resultaten van het onderzoek van de Ombudsman doen echter niets af aan de redenen die de fractie van D66 Almere heeft gehad om te komen tot het eerdere besluit. In de nasleep van de verzonden berichten, het telefoontje en de communicatie hierover met de krant, heeft Herrema keer op keer gehandeld op een manier die de fractie van D66 Almere niet vindt passen bij een wethouder:

  • Pogingen van de krant om te komen tot een verhelderend gesprek werden niet direct serieus genomen.
  • Verklaringen werden gedeeld met media zonder overleg met collegeleden.
  • De toon van die verklaringen was aanvallend en verongelijkt, zonder dat er op een (wethouder) waardige manier werd omgegaan met gevoelens van betrokkenen.
  • De verhoudingen werden verder verstoord doordat er nogmaals een bericht werd verstuurd naar de journalist op woensdag 5 juni. Hierbij werd nagelaten dit te melden bij de burgemeester of bij de journalist aan te geven dat het per ongeluk was verstuurd.
  • Door juridische acties werden gebeurtenissen verder op scherp gesteld waardoor de communicatie tussen het stadhuis en de journalist stopte.
  • Afspraken over het delen van het onderzoeksrapport van onderzoeksbureau Hoffmann met de fractievoorzitters van coalitiepartijen werden niet nagekomen.

Iedere actie afzonderlijk had mogelijk tot een andere conclusie geleid. Maar door de rappe opeenvolging zijn deze acties enkel in samenhang te zien. Aangezien er geen geluidsfragmenten zijn van het telefoontje en betekenisgeving van de verstuurde berichten gissingen zijn, heeft de fractie van D66 deze niet meegenomen in de haar afweging. Omdat de Ombudsman zich juist wel op de inhoud concentreerde, was er geen reden om het onderzoeksrapport af te wachten. De fractie van D66 Almere is van mening dat de positie van de wethouder door zijn acties en reacties op de gebeurtenissen politiek niet houdbaar was. D66 Almere betreurt de gebeurtenissen die hebben geleid tot deze zware afweging.

Liefde voor Almere

Zelden werd een nieuwe coalitie zo snel zo zwaar beproefd. De relatie tussen de coalitiepartijen heeft een flinke klap gehad, maar de gedeelde liefde voor Almere is sterk. D66 is blij dat zowel de PvdA als de andere coalitiepartijen, hebben uitgesproken voldoende basis te zien om het vertrouwen opnieuw op te bouwen. D66 Almere staat volledig achter het coalitieakkoord en staat klaar om de opgaven van onze mooie stad op te pakken.