Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 september 2019

Blog Jan Lems: Plan van Aanpak stedelijke vernieuwingsopgave centrum Almere Buiten

Wat is er aan de hand?

Al een aantal jaren achtereen heeft het centrumgebied in Almere Buiten, met Doemere en winkelcentrum Buitenmere het moeilijk. Doemere kende veel leegstand en achterstallig onderhoud. Ook Buitenmere had leegstand, open en nog niet bebouwde locaties en veel verloop in de horeca op het Baltimoreplein.

De huidige coalitie heeft er terecht voor gekozen om het centrumgebied, samen met Almere Haven, tot speerpunt te maken voor stadsvernieuwing. Het college heeft geld vrijgemaakt en samen met betrokken partijen (winkeliersvereniging, vastgoedeigenaar, bewoners) een plan van aanpak gemaakt. Op 4 september heeft de gemeenteraad hierover een vergadering op locatie gehouden. Tijdens deze bijeenkomst in het ROC gebouw, konden inwoners en belanghebbenden vrijelijk hun mening en suggesties over het plan aan de raad meegeven.

De D66-fractie heeft eerder al intensief contact gehad met een aantal betrokkenen over de voorgenomen plannen en zijn blij dat er nu een herkenbaar Plan van Aanpak ligt.  D66 is blij met de radicale omzwaai die er door het college wordt gemaakt. De veranderde wereld van detailhandel dwingt tot nadenken en het maken van nieuwe keuzes. De oorspronkelijk plannen van nog meer winkels en ook een 2e Doemere aan de Twentsekant (Nobelhorst) zijn door de tijdgeest en crisis ingehaald. Winkelen via het web heeft de plaats ingenomen van het ‘oude winkelen ‘.

Het plan van aanpak gaat nu uit van geen verdere uitbreiding van detailhandel in Buitenmere en geen 2e Doemere aan de Twentsekant. Wij denken dat door deze verandering ook de vastgoedeigenaren meer zekerheid zullen krijgen en in het gebied gaan investeren. Zeker Doemere heeft een wat ‘retro’ uitstraling en achterstallig onderhoud.  De gemeente is al begonnen met het opknappen van de openbare ruimte. Nu zijn de vastgoedeigenaren aan bod.

Voor de fractie is het van groot belang dat er extra woningen in het centrumgebied worden toegevoegd, er komt nu onderzoek waar dat mogelijk is. Woningen vooral in het middensegment, zowel koop als huur. Het centrumgebied heeft nu een percentage sociaal van 51%. Dat vraagt om problemen in de toekomst. Meer woningen in het middensegment betekent meer mensen op straat en een hogere omzet voor de winkeliers. Via evenementen is het met name aan de ondernemers zelf om ook meer beleving aan het centrum toe te voegen. Het moet leuk zijn om in Buiten te gaan winkelen.

De busbaan blijft in de ideeën toch een beetje de ‘pain in the ass’ van het centrum en vooral het Baltimoreplein. In de ideeën veel vergroening/decor om de busbaan te verstoppen. Omleggen is een te dure optie. Het plein gaat en moet door de komst van het hotel drastisch wijzigen. Wij vragen steeds opnieuw aandacht voor de huidige ondernemers. Er zijn gesprekken geweest, de terugkoppeling vanuit ondernemers stemt ons droef. Er gebeurt al vier maanden niets met de gemaakte afspreken. Rond de afgifte van simpele vergunningen, bijvoorbeeld voor een BBQ, hebben wij voorbeelden gehoord waarbij het onze indruk is dat Kafka in het stadhuis is komen wonen. Het is belangrijk dat betrokkenen meer vertrouwen in elkaar gaan krijgen. Samenwerking is ook hier de sleutel tot succes en tevens de achilleshiel van de plannen.  Vertrouwen komt te voet en gaat te paard en als betrokkenen niet willen; de gemeente kan het nauwelijks afdwingen.

Een suggestie van D66 gaat over de ligging van het huidige evenemententerrein. Dat ligt nu aan de zijkant van het centrum.  Is het niet logischer om je evenementen meer in het centrum te organiseren? Kijk naar de succesvolle schaatsbaan van de afgelopen winter. Graag zouden wij onderzocht zien om Kavel 5  (de parkeerplaats bij de Action) niet te bebouwen, maar juist daar de evenementen te faciliteren. Dat geeft gelijk meer levendigheid richting de (toekomstige) horeca op het Baltimoreplein. Op het huidige evenemententerrein kan vervolgens gebouwd worden. Onze inschatting is dat daar ook meer ruimte is. D66 wil dat het college deze mogelijkheid onderzoekt en meeneemt in het plan van aanpak.

Wellicht zijn er nog meer opties. De parkeergarages zijn verlieslijdend en staan gedeeltelijk leeg. Zijn er opties om bijvoorbeeld de Floridagarage (ook wel bekend als de kaboutergarage) om te katten naar wonen? Zouden we hier een prijsvraag voor kunnen uitschrijven? Nu blijft het parkeren een ‘schip van bijleg’ in Buiten. De winkeliersvereniging Buitenmere ziet graag het betaald parkeren afgeschaft en is bereid hieraan ook financieel te gaan bijdragen. Zij vinden dat Buitenmere een ‘boodschappencentrum’ is geworden, dan is betaald parkeren niet terecht. D66 denkt niet dat er zo een kostendekkende parkeerexploitatie mogelijk is. Met de kennis van nu en na de crisis, moeten we wel erkennen dat er in het verleden te veel garages zijn gebouwd.

In het plan van aanpak staan uiteraard nog meer belangrijke punten. Als fractie letten we op de uitwerking van: het behoud van station Almere Buiten als intercitystation, de culturele voorzieningen zoals de Bibliotheek en het Erfgoedhuis, duurzame participatie, de inzet van ROC studenten en de realisatie van een broedplaats.

Op 19 september praat de raad verder over het Plan van Aanpak.