Steun ons en help Nederland vooruit

Afstand tussen bewoner en bestuur

We moeten blijven werken aan het verkleinen van de afstand inwoner – openbaar bestuur.

Politiek
D66 Almere vindt dat de wijze van gemeentelijke besluitvorming, met de Politieke Markt als middelpunt, toe is aan een grondige herijking. De huidige opzet dateert alweer van zo’n 15 jaar geleden en was indertijd innovatief, maar er is weer behoefte aan vernieuwing. Er lopen al diverse experimenten binnen het huidige systeem van de Politieke Markt, zoals vergaderen in de wijk waar een kwestie speelt. Wij willen ook dat systeem zelf evalueren op meerwaarde voor niet alleen de kwaliteit van het debat maar ook voor de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid voor inwoners.

Wij gaan er voor zorgen dat onze eigen fractie en raadsleden beter bereikbaar zijn.

Informatie en communicatie
Gemeentelijke voornemens, met name die relevant zijn voor de directe woonomgeving in een buurt of wijk, zoals rond onderhoud en beheer, moeten makkelijk vindbaar én leesbaar zijn. Dat geldt ook voor alle brieven en beschikkingen die de gemeente uitstuurt (zo’n 13% van de Almeerders is laaggeletterd!). Na- en doorvraag naar aanleiding van gemeentelijke stukken moet niet stuiten op een digitale zoekassistente Ally maar op snel aanspreekbare ambtenaren (spreekuurmodel) die toegerust zijn met inhoudelijke kennis en beschikken over vaardigheden in persoonlijke, directe communicatie. Communicatie rond bezwaarkwesties ligt extra gevoelig. Wij steunen de beweging om bij behandeling van bezwaren over uitvoeringsbeslissingen zoveel mogelijk te horen in een direct gesprek. Op veel plekken in de stad wordt bijvoorbeeld onderhoud gepleegd. D66 Almere vindt het van groot belang dat de bewoners meegenomen worden in de werkzaamheden. Dit kan eenvoudig door bij bouwprojecten een bord neer te zetten met daarop een uitleg van wat er gebeurt. Zo ontstaat er meer begrip waarom er bijvoorbeeld omgefietst moet worden.

D66 Almere is voorstander van het delen van openbare informatie via open data (bijvoorbeeld dynamische parkeerdata, geaggregeerde buurtinfo, maatschappelijke leegstand, WOZ data, open begroting/financiën, afvaldata, beheer openbare ruimte en open buurtinfo). Ondernemers kunnen die informatie gebruiken in hun bedrijfsvoering en burgers kunnen geïnformeerd blijven over voor hen relevante gemeentezaken.

Taal
Apart vraagstuk is dat van de taal, de begrijpelijkheid van de communicatie van de gemeente naar haar inwoners ongeacht het medium (schriftelijk, mondeling, online). Met simpel taalgebruik bereik je mensen, vooral die met een lagere opleiding en laaggeletterden, beter.

Veel gemeentelijke communicatie bestaat, vanwege de formele, juridisch-technisch betekenis ervan uit ‘ambtelijk’ taalgebruik, terwijl begrijpelijke taal voor een goede communicatie een dwingende opgave is. Beschikkingen, uitleg van regelgeving, toelichting in een keukentafelgesprek, beantwoording van bezwaarschriften enzovoort, moeten in voor alle Almeerders begrijpelijke taal worden aangeboden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018