Steun ons en help Nederland vooruit

Armoedebestrijding

Zo’n één op de tien Almeerders wordt geraakt door beperkte financiële middelen. Ernstig! Want het leidt tot minder deelname aan de maatschappij (denk aan kinderen en sportbeoefening), tot meer crimineel gedrag, tot vergrote gezondheidsrisico’s. En los van persoonlijk leed, de maatschappelijke kosten van armoede zijn niet te onderschatten, die bedragen volgens een schatting van het Nibud al gauw zo’n €100.000,- per huishouden. Het gaat om een veelvormige, lastige problematiek waarvoor geen simpele, enkelvoudige recepten bestaan. Daarom zijn wij voor de lijn van ‘praktijkleren-ervaringsuitwisseling-experimenteren als opmaat naar structureel beleid.

Aandachtspunten voor D66 Almere zijn: brede aanpak van vroegsignalering in samenwerking met publieke en private partijen, armslag voor de wijkteams qua bevoegdheden en vrije middelen (ontbureaucratiseren), komen tot regelarme bijstand (zodat mensen beter gemotiveerd zijn zelf werk te vinden), toegankelijk maken van overheidscommunicatie voor laaggeletterden, soepel boetebeleid bij onbedoelde fouten in opgaven van mensen over hun situatie, (her)invoering van saneringskrediet, extra middelen voor opvang en begeleiding van mensen met schuldproblematiek (maatwerkers, sociaal raadslieden, vrijwilligers), versterken van educatie en voorlichting op kritieke momenten in het leven (zoals de overgang 18- naar 18+ waar men van het een op het andere moment ook financieel zelfstandig en aansprakelijk is), ontzorgen van mensen met schulden op hun betalingen voor primaire zaken (zorgkosten, wonen, energie/water en dergelijke) en het zorgen voor een voldoende bestand van betrouwbare, degelijke bewindvoerders. De bereikbaarheid van de wijkteams moet verbeteren. Het telefoonnummer 14036 levert vaak vertraging op. Om die reden moet het aantal spreekuren van wijkteams uitgebreid worden. Ook kan de bereikbaarheid vergroot worden door goed gebruik van e-media.

Tenslotte zien wij naast alle ingezette veranderingen ruimte voor nieuwe initiatieven. Wij willen een specifieke aanpak voor mensen met een minimum inkomen die in structurele betalingsproblemen dreigen te komen en door aanmaningen en dagvaardingen worden geïntimideerd. Hiervoor zien we een kans in een Vlaams voorbeeld (www.mytrusto.be). Hierbij kan men bijvoorbeeld vrijwillig een gerechtsdeurwaarder inschakelen die helpt bij het maken van een (financieel) overzicht en het komen tot een afbetalingsplan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018