Steun ons en help Nederland vooruit

Energie

Duurzame energieopwekking vergt innovatie wil het rendabel zijn en enige omvang verkrijgen. Dat is nodig voor daadwerkelijke, effectvolle toepassing. Hetzelfde geldt voor optimaal gebruik van beschikbare energie in de sfeer van wonen, ondernemen en vervoer.

D66 Almere wil dit blijven stimuleren via innovatie van technologie (bijvoorbeeld rond mini-windturbines en zonnecollectoren) en stimulering van alternatieve warmtebronnen, individueel en collectief (aangesloten op Almeers warmtenet). Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan de inzet van biomassa en geothermie. We willen daarbij dat lokaal ‘groen’ opgewekte energie ook lokaal wordt opgeslagen voor distributie binnen de wijk zelf.

Wij willen het lopende programma Energie Werkt uitbreiden en intensiveren. Zo zijn er nog veel (platte) daken te benutten voor plaatsing van zonnepanelen. In de ogen van D66 Almere moet de gemeente juist in deze tijd van energietransitie een sterke regierol invullen en zowel haar inwoners als ondernemingen (financieel) stimuleren en faciliteren bij initiatieven die verduurzaming ondersteunen. Daarbij denken wij aan buurtprojecten en inwonersinitiatieven voor duurzaam gebruik en beheer van de openbare ruimte.

D66 Almere was, is en blijft tegenstander van schaliegaswinning.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018