Steun ons en help Nederland vooruit

Metropool Regio Amsterdam (MRA)

De groei van Almere, kwantitatief én kwalitatief, vraagt natuurlijk ook mensen en middelen van buiten de stad. Belangrijk is daarbij ook het aantrekken van expats en buitenlandse bedrijfsvestigingen, ter (verdere) internationalisering van onze stedelijke samenleving, cultuur en economie. Bevolkingsgroei (gebalanceerd naar opleidingsniveau en bevolkingssamenstelling) vestiging van bedrijven, ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid, (her)leiden van toerismestromen et cetera. Al dat soort zaken kan niet op eigen houtje. Het vraagt intensieve samenwerking en afstemming met omringende publieke en niet publieke partijen, gericht op wederzijds voordeel van de deelnemende partijen.

In dit verband is vooral de MRA voor ons als D66 Almere altijd van essentieel belang geweest, want hier liggen de sterkste verbanden met de meeste betekenis voor Almere: ondernemen, wonen, werken en recreëren. Burgers en bedrijven trekken zich hierbij van gemeentegrenzen niet veel aan. Daarom werken de MRA-partners vanuit een gedeelde visie aan een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren.

D66 Almere ziet in de samenwerking in de MRA een goede mogelijkheid om al deze doelstellingen op een duurzame en verantwoorde wijze te realiseren. De bundeling van krachten zorgt voor een betere afstemming en een snellere besluitvorming.

De MRA is inmiddels een serieus samenwerkingsverband geworden mét een vastgestelde Actie Agenda t/m 2020 die goed aansluit bij de belangen van onze inwoners en de afspraken over de groeiopgave van Almere. Hiertoe behoren ook thema’s als woningbouw, bereikbaarheid, werkgelegenheid en de Floriade; aan de uitbreiding naar een ‘sociaal’ deel van deze agenda wordt gewerkt. Op langere termijn kan de MRA van een convenant-samenwerking doorgroeien naar een bestuurlijke eenheid met een eigen belastingdomein. Voorwaarde is wel dat de samenwerking voldoende is uitgediept én dat vanuit Den Haag overheveling van belastingen op regionale basis wordt mogelijk gemaakt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018