Steun ons en help Nederland vooruit

Ondernemersklimaat

Een positief Almeers ondernemersklimaat bevorderen vanuit de lokale politiek betekent voor D66 Almere met name:

  • Ondernemers ruimte geven: Ondersteuning geven (bijvoorbeeld informatie en financiering), belemmeringen wegnemen (bijvoorbeeld overheidsbureaucratie en lasten) en randvoorwaarden invullen (bijvoorbeeld huisvesting, inrichting van openbare ruimte, bereikbaarheid en veiligheid).
  • Ondernemers kansen bieden via opdrachten en gelegenheid tot vernieuwing.
  • Ondernemers verbinden voor nieuwe proposities, onderling en/of met onderwijs, kennisinstellingen en maatschappelijke partijen.
  • Hierop zullen wij ook de komende periode weer blijven inzetten.

Ruimte geven
Het Ondernemersplein is als ondersteuningspunt een succes maar het kan nog beter en met meer diensten, zo bleek uit een recente evaluatie. Doorontwikkeling naar een toegankelijke dienstverlening met een breed pakket van op de ondernemersvraag afgestemde diensten vinden wij belangrijk.

Daar horen ook financieringsinstrumenten bij voor het kleinere bedrijf. Inmiddels is er in MRA-verband een MKB-financieringsfaciliteit waarvoor in Almere € 1 miljoen is gereserveerd. Wij bepleiten bij gebleken effect een uitbreiding.

Vermindering van regeldruk voor ondernemers is een terugkerend issue en aandacht hiervoor heeft al nodige verbeteringen opgeleverd. D66 Almere ondersteunt vermindering van regeldruk op basis van twee principes: ‘meer vertrouwen’ en ‘dienstbare overheid’. Wij pleiten voor:

  • Regelgeving mag geen bureaucratische routine zijn: elke regel heeft een einddatum.
  • Vergunningverlening wordt, waar mogelijk en nuttig, vereenvoudigd: een vergunning wordt automatisch toegekend als de gemeente niet op tijd handelt.
  • Elke ondernemer heeft in zijn accountmanager een groene golf’-buddy, iemand die hem vlot door de hele keten van vergunningverlening heen helpt.
  • D66 Almere wil dat alle bestaande verordeningen tegen het licht worden gehouden. Doel hiervan is overbodige en belemmerende regelgeving te schrappen om daarmee een aantrekkelijk ondernemersklimaat te scheppen. Het nieuw te vormen college zal hiertoe per portefeuille de verordeningen scannen en periodiek hierover informeren.

Lastenverlichting is een ander terugkerend issue. D66 Almere wil een onderzoek naar alle lokale ondernemerslasten op noodzaak en tarief.

Kansen bieden
Als het gaat om ‘kansen’, kijken wij met name naar inkoop, ‘blurring’, start ups/scale ups en innovatie.

De gemeente koopt voor honderden miljoenen per jaar in. Het door ons bij de vorige coalitievorming afgesproken inkoopbeleid zet onder andere vol in op kansen voor lokale ondernemers en op innovatie; dat is ook in samenspraak met ondernemers geformuleerd. Ook moedigt het beleid concreet innovatie aan. Deze elementen willen wij behouden bij komende herijking van het beleid in 2019.

‘Blurring’ is het verbreden van het winkelassortiment naar andere terreinen: detailhandel, horeca en dienstverlening worden in één ruimte gecombineerd. Een andere vorm is het combineren van internetshopping in de winkel. D66 Almere wil dat onderzocht wordt in hoeverre deze ontwikkeling ook in Almere gestimuleerd kan worden.

Start ups zijn een motor voor innovatie. Startups die doorgroeien, zogeheten scale ups, zijn een motor voor nieuwe banen. En dus belangrijk voor de groei van onze economie. D66 Almere ziet hier met name ook kansen voor ondernemerschap vanuit (hoger) onderwijs en bepleit een startup/scale up-programma samen met de Almeerse kennis- en onderwijsinstellingen, maar ook met belanghebbende bedrijven, banken en private investeerders.

De door D66 Almere bewerkstelligde Innovatieagenda 2016-2018 biedt kansen voor bestaande en nieuwe ondernemers een onderneming op te bouwen via onder andere prijsvragen en experimentele projecten waarop zij kunnen intekenen. D66 Almere wil dat beleid voortzetten, ook na 2018 en bij gebleken effect ook intensiveren.

Verbinden
Als het gaat om ‘verbinding’ kijken wij met name naar de relatie van het bedrijfsleven met het onderwijs en mogelijkheden vanuit de gemeente hierbij.

De ondernemer heeft de mensen nodig, het onderwijs heeft de mensen. En omgekeerd heeft het onderwijs ervaringsplaatsen nodig, het bedrijfsleven heeft die plaatsen. Nu nog een goede match. Op dit vlak gebeurt er al veel, men is vanuit beide kanten actief, maar het kan beter en breder.

Inmiddels is er de Vliegende Brigade bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven en onderwijs, ondersteund door de gemeente, die een structureel en dekkend netwerk van deze verbindingen probeert te leggen. In principe moeten de ontbrekende of zwakke schakels in de periode t/m 2019 zijn ingevuld. D66 Almere is enthousiast over deze ‘organische aanpak vanuit het veld’ en ziet zoiets graag voortgezet ook na 2019. Een netwerk behoeft onderhoud, matching is een dynamisch gebeuren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018