Steun ons en help Nederland vooruit

Specifieke problemen

In een grote stad zijn vele veiligheidsproblemen aan te pakken. In de komende periode dienen de zaken die hieronder worden beschreven in ieder geval de aandacht te hebben.

D66 Almere wil aandacht voor kwetsbare mensen, slachtoffers van geweld. Dit kan zijn gender gerelateerd geweld, geweld tegen homos maar ook geweld tegen mensen vanwege ras, herkomst of geloofsovertuiging. Pesten, haat zaaien, vernielzucht en vandalisme zijn nooit acceptabel en moeten in de ogen van D66 Almere dus blijvend hard worden aangepakt.

Huiselijk geweld komt ook in Almere voor. Het zien en ervaren van geweld heeft vaak (vooral voor kinderen) een traumatische uitwerking en kan op termijn zelfs leiden tot vergelijkbaar gedrag, later in het leven. D66 Almere wil dat de ingezette maatregelen op het gebied van preventie en aanpak van huiselijk geweld worden versterkt.

Ander zorgpunt is het toenemend aantal jongeren dat zich misdraagt, op straat en op school. Het is naïef te geloven dat opvoeding of voorlichting hier afdoende zijn. Er is een gerichte aanpak nodig bovenop bestaande voorzieningen als het volgen van groepen jongeren en de afstemming via het Veiligheidshuis. Met name op scholen in het Voortgezet Onderwijs zou naast preventie meer gedaan kunnen worden aan het (vroeg)signaleren van ontsporingen en doorgeleiding naar bevoegde instanties. Om die reden is uitbreiding van het ambulante jongerenwerk noodzakelijk. D66 Almere wil daarvoor extra middelen vrijmaken.

De aanpak van drank- en drugsmisbruik en alle gerelateerde onrust, in het openbare gebiedook ’s nachts – begint met uitgebreide preventie en voorlichting. De gemeente is hierin de regisseur in nauwe samenwerking met de GGD en de politie. Bij harddrugs geldt: strafbare feiten moeten worden opgespoord en vervolgd. D66 pleit landelijk al jarenlang voor een gereguleerd systeem rondom wietteelt en verkoop met een stringente controle hierop. D66 heeft hiertoe concrete voorstellen gedaan. D66 Almere wil dat de gemeente Almere zich hierbij aansluit. De huidige status quo van illegale productie en handel is niet houdbaar en werkt criminaliteit in de hand.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018