Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen

Tot 2040 groeit de woningbehoefte sterk. Alleen al in de Metropoolregio Amsterdam bedraagt de verwachte groei zo’n 250.000 woningen. Almere zal daarvan een belangrijk deel voor zijn rekening nemen en daardoor doorgroeien naar ten minste 350.000 inwoners, volgens afspraken met de Rijksoverheid en de regio. Nu de woningbouw aantrekt, is het belangrijk scherp te zijn over wat, waar en voor wie wordt gebouwd.

Uitgangspunt blijft een gemengde opzet van de stad qua huur en koop, maar ook qua prijsniveaus. We willen een diverse bevolkingssamenstelling met voldoende spreiding in kenmerken zoals opleiding, beroep, inkomen, samenstelling huishouden, et cetera.

Binnen de woningmarkt is er voor een aantal groepen extra aandacht nodig. Veel ouderen zitten ‘vast’ in de (gezins)woning waar zij al jaren wonen. Verhuizen naar een woning die meer bij hun situatie past is vaak lastig door lange wachttijden of te hoge huurprijzen. Ook studenten, jongeren, starters en statushouders zitten in de knel. Zij wachten vaak lang op een woning. Alternatieven die in beeld komen zijn bijvoorbeeld: ‘Tiny Houses, huizen voor wooncollectieven, generatiehuizen (samenwonen grootouder-kind-kleinkind) en woonruimte voor studenten en jongeren. Het is van belang goede afspraken te maken met de huidige en mogelijk nieuwe woningbouwcorporaties en particuliere investeerders over het bouwen van voldoende sociale huurwoningen voor de genoemde groepen. Te lange wachtlijsten voor woningzoekenden worden tegen gegaan.

Daarnaast bepleiten wij intensivering van de ombouw tot woningen van lang leegstaande kantoren die in handen zijn van commerciële verhuurders. Dit kan extra ruimte opleveren voor bewoning en voor werkplaatsen voor kleine ondernemers, kunstenaars en collectieven.

Wij streven naar een forse uitbreiding van het middensegment (zowel koop- als huurwoningen). Een vergroting van dit aanbod gaat scheefwonen tegen en biedt meer ruimte voor de woonbehoefte in het goedkopere segment.

Een ander aandachtspunt is voor ons de bestendigheid van de woningen die gebouwd worden, in termen van duurzaamheid en levensloop. Op basis van de Innovatieagenda zijn de eerste experimenten uitgevoerd. Succesvolle projecten moeten leiden tot grootschaliger bouwprojecten en tot een overgang naar meer bestendigheid van het bestaande woningenbestand.

We willen ook blijvende aandacht voor de architecturale uitstraling van de stad. Daarbij hoeft wat ons betreft de hoogte niet geschuwd te worden, met name in de centra van de stadsdelen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018