Steun ons en help Nederland vooruit

Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid is voor D66 Almere een centrale waarde, een belangrijk uitgangspunt voor beleid. Maar zelfredzaamheid is geen vanzelfsprekendheid voor iedereen, zoals recent onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) leert. De maatschappij is dynamisch en competitief, de overheidsregelgeving is ingewikkeld, mensen zijn niet gelijkelijk toegerust om zich daarin te handhaven. Opleiding en inkomen lopen uiteen, persoonlijke capaciteiten verschillen en leefsituaties variëren.

De ambitie moet zijn dat hulpbehoevendheid waaraan men geen schuld heeft en andere uitzichtloze situaties, zoveel en waar mogelijk worden tegengegaan. Ook als dat slechts ten dele effectief zal zijn. We vragen van de mensen proactieve inzet en leerbereidheid, maar we vragen ook iets van de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs en het maatschappelijk middenveld: ondersteuning, begrip, en de daarbij behorende middelen. Aandachtspunten hierbij zijn voor ons de volgende.

Sociale competentie
Zelfredzaamheid begint bij het effectief benutten van wat iemand aan eigen mogelijkheden heeft, gegeven diens kwetsbaarheid. Dat kan door het toegankelijk maken van trainingen op dat vlak. En door het activeren van netwerken in de persoonlijke sfeer en in de woonomgeving/buurt.

D66 Almere vindt dat hier via het welzijnswerk extra in geïnvesteerd moet worden. Dit vraagt maatwerk in relatie tot de leefsituatie van betrokkenen.

Buddy
Het is voor D66 Almere essentieel dat mensen in het zogeheten keukentafelgesprek met de gemeente over toe te passen voorzieningen, beschikken over een goede, onafhankelijke ondersteuning. Omdat het over soms ingewikkelde zaken gaat die kennis vergen en omdat het in de praktijk ook een soort van onderhandeling is. Nu laat nog maar een derde van de aanvragers van voorzieningen zich bijstaan, veelal door een direct bekende. De gemeente moet een gelijkwaardig gesprek borgen door robuuste ondersteuning van de aanvrager te faciliteren.

Lotgenoten
Samen sta je sterk. D66 Almere wil de bestaande mogelijkheden voor uitwisseling van kennis en ervaring en tegelijkertijd onderlinge steun tussen lotgenoten in bepaalde problematiek uitbreiden. Zoals nu bijvoorbeeld bestaat voor mensen met hersenletsel (ca. 1.100 Almeerders) bij het VMCA.

Toegankelijke informatie
’Eigen regie’ vindt D66 Almere zeer wenselijk. Dit veronderstelt dat iemand daartoe in staat is en weet welke keuzes mogelijk zijn en welke gevolgen die hebben. Het is daarom essentieel dat de gemeente prioriteit geeft aan het toegankelijk en transparant maken en houden van informatie over de zorg en de weg kan wijzen aan mensen, ook aan lager opgeleiden en laaggeletterden, die op zoek zijn naar het juiste pad in de wirwar van mogelijke trajecten in het systeem.

Overigens, de informatievoorziening moet zich natuurlijk ook blijven richten op de meerderheid die wel zelfredzaam is. In dit verband pleiten wij voor het ontwikkelen van vormen van digitale ondersteuning, zoals ‘e-health.

Woonvoorzieningen
Mensen moeten zoveel mogelijk zelfstandig kunnen (blijven) wonen, als ze dat willen en als dat verantwoord is gezien de specifieke kwetsbaarheid. De woonsituatie moet zo nodig aangepast zijn. Hierbij denken wij met name aan ouderen en personen met een zware handicap. Als het gaat om ouderen bepleiten wij programma’s om bestaande huizen ‘senior proof’ te maken en steunen de innovatieve experimenten op dat vlak die momenteel lopen. Als het gaat om mensen met zware fysieke of mentale handicap bepleiten wij vormen van groepswonen in specifieke behuizing met zorgverlening. Er zijn daar al voorbeelden van, wij willen dat stimuleren.

Mantelzorgers en vrijwilligers
D66 Almere wil de middelen en ruimte voor mantelzorgers en vrijwilligers uitbreiden. Zij zijn een essentiële eerste schil van zorg en ondersteuning van kwetsbare inwoners, het sociale cement in de samenleving. Naar verwachting zal die groep kwetsbare inwoners de komende jaren fors gaan toenemen, bijvoorbeeld door de groei van het aantal mensen met dementie.

Kwantitatieve en kwalitatieve versterking van het bestand van vrijwilligers en mantelzorgers is een tweesnijdend zwaard: zo onderhouden we de steun van de kwetsbaren en voorkomen we dat mensen in duurdere professionele zorg terecht moeten komen. Overigens is D66 Almere van mening dat uitkeringsgerechtigden die gemotiveerd zijn om als ’wederdienst’ aan de maatschappij op tijdelijke basis niet-professionele zorgtaken op zich te nemen, daartoe gestimuleerd moeten worden. Wel nadrukkelijk op basis van vrijwilligheid.

Mantelzorg en inzet van vrijwilligers is van wezenlijk belang, maar – zeker in tijden van krappe budgetten – niet in alle gevallen beschikbaar. Er zullen altijd mensen zijn die niet in staat zijn om deze vorm van ondersteuning te organiseren. Simpelweg omdat ze het niet kunnen of omdat ze geen sociaal netwerk hebben of te timide of te trots zijn om hulp te vragen. Voor deze mensen zal er altijd toegankelijke professionele ondersteuning moeten zijn. Niet-professionele ondersteuning kan en mag nooit een vervanging zijn voor professionele ondersteuning. Dat zou ook een niet gewenste verdringing op de zorg-arbeidsmarkt tot gevolg hebben.

Overigens is D66 Almere voorstander van het voortzetten van de (tijdelijke) regeling voor goedkope huishoudelijke hulp voor mantelzorgers zelf. Ook willen wij dat de gemeentelijke regelgeving rond het PGB, waarin geldt dat een mantelzorger, vaak familie, geen beheerder van een PGB mag zijn, wordt versoepeld, zoals al het geval is bij PGB’s in de langdurige zorg (WLZ).

Laatst gewijzigd op 22 november 2018